دستگاه تصعید

دستگاه تصعید جزو شیشه آلات و تجهیزات متداول آزمایشگاهی است که برای تصعید ترکیبات با تصعید گزینشی آن ها استفاده می شود