ظرف توزین

ظرف توزین از تجهیزات شیشه ای آزمایشگاهی است که برای وزن دقیق جامدات استفاده می شود.